Interview Trong Nguyen Creative Director Dinosaur Vietnam

Advertising Vietnam has recently interviewed Trong Nguyen Creative Director Dinosaur Vietnam about his own three favourite ads.

source

Chúc Anh Chị ngày vui. Nhiều nội dung, links, lỗi đã được cập nhật mới.

X